̼M̼.̼ổ̼ ̼l̼.̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼.̼a̼o̼ ̼r̼.̼ể̼ ̼q̼.̼u̼ý̼ ̼l̼.̼à̼ ̼”̼t̼h̼.̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼.̼y̼ ̼c̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼”̼,̼ ̼h̼.̼ó̼a̼ ̼r̼.̼a̼ ̼g̼.̼ã̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼.̼ả̼o̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼.̼ổ̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ò̼ ̼r̼ô̼…̼

̼M̼.̼ổ̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼”̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼(̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼.̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼o̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼q̼u̼á̼ ̼l̼ứ̼a̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼h̼ì̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼m̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼.̼ ̼


̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼l̼ứ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼”̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼S̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ậ̼m̼ ̼ừ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼ ̼v̼ơ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼


̼N̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼m̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼”̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼n̼ở̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼L̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼L̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼”̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼r̼í̼u̼ ̼r̼í̼t̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼L̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼”̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼ồ̼m̼ ̼c̼ồ̼m̼ ̼b̼ò̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼


̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼”̼b̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼2̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼(̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼)̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼R̼ể̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼”̼r̼ể̼ ̼h̼ờ̼”̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼ề̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼L̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼.̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼T̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼.̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼


̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼L̼e̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼L̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼.̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼K̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼K̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼.̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼s̼ậ̼p̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼.̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼L̼e̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼L̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼