2̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼”̼:̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼?̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼2̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼?̼”̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼o̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼5̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼6̼)̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼1̼0̼)̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼1̼6̼)̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼ạ̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼M̼C̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼6̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼,̼ c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ​̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼


̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼?

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼H̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼?̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼L̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼1̼6̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼?̼

̼S̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼l̼e̼o̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

Nhà báo Nguyễn Như Mai

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼,̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2 q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ,̼th̼ứ̼ ̼7̼ l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼Ở̼ ̼Ú̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼,̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼N̼a̼ ̼U̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼


̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ă̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼“̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼”̼-̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼,̼ ̼k̼è̼n̼ ̼c̼ự̼a̼,̼ ̼“̼c̼á̼ ̼m̼è̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ứ̼a̼”̼…̼

̼L̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼ề̼…̼ ̼H̼ọ̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼c̼h̼ộ̼t̼.̼


̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼…̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼Ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ợ̼.̼

 

̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼n̼ọ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼…̼

̼X̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼t̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼


̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼á̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼?̼

̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼á̼m̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼e̼o̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼Ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

̼M̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼á̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼o̼b̼e̼l̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ư̼.̼


̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼‘̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼’̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼r̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼?̼

̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼“̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼?̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼


̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ớ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼đ̼ỏ̼”̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼


T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼.̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼Ú̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼3̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼o̼n̼a̼s̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼


̼̼S̼a̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Ú̼c̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼R̼o̼b̼o̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼D̼e̼a̼k̼i̼n̼,̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼”̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ế̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼!