B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼D̼Đ̼T̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼1̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼

̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼


̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ấ̼m̼”̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼D̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼”̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ấ̼m̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼N̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼D̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼v̼í̼ ̼v̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼”̼V̼ậ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼ ̼–̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼

̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼


̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼

̼”̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼D̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼”̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼?̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼?̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼1̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼.̼c̼h̼ ̼C̼.̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼.̼c̼h̼ ̼t̼i̼.̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼.̼


̼L̼ấ̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼-̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼-̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼d̼ị̼.̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼“̼C̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼̼

̼L̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼ư̼.̼

̼”̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼