Chủ tịch Quốc Hội: Rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để nhiều người hưởng lương hưu

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼5̼3̼.̼0̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼2̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼B̼H̼X̼H̼)̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼


̼C̼h̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼(̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼B̼H̼X̼H̼)̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼2̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼B̼H̼X̼H̼.̼

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp tại Tổ chiều nay

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼“̼C̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼7̼-̼8̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼P̼h̼ủ̼,̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼1̼/̼3̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼m̼ứ̼c̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼;̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼“̼v̼ỡ̼ ̼q̼u̼ỹ̼”̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼-̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼H̼X̼H̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼v̼ỡ̼ ̼q̼u̼ỹ̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ố̼t̼.̼


̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ả̼n̼…̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ố̼t̼”̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼5̼3̼.̼0̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼Ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼.̼4̼7̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼5̼4̼.̼0̼8̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼7̼9̼4̼.̼9̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼9̼0̼.̼5̼9̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://vtv.vn/kinh-te/rut-ngan-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-de-nhieu-nguoi-huong-luong-huu-20211022213938245.htm?