Đ̼.̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼.̼à̼o̼ ̼n̼h̼.̼à̼,̼ ̼t̼.̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼n̼.̼ữ̼ ̼c̼h̼.̼ủ̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼é̼.̼p̼ ̼’̼l̼.̼ê̼n̼ ̼g̼i̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼đ̼.̼ế̼n̼ ̼k̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼s̼.̼ứ̼c̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼6̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼à̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼o̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼ò̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼h̼.̼


̼T̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼é̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼,̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼t̼ủ̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼à̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼à̼n̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼,̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ử̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼.̼


̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼K̼a̼r̼a̼t̼e̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ù̼.̼


̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼.̼ú̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ă̼m̼ ̼r̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼O̼l̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼g̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ấ̼y̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼i̼k̼t̼o̼r̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼K̼a̼r̼a̼t̼e̼.̼

̼O̼l̼g̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼s̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼O̼l̼g̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ù̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼V̼i̼a̼g̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼


̼C̼ô̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼H̼ã̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼!̼”̼

̼V̼i̼k̼t̼o̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼O̼l̼g̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼o̼á̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼.̼ố̼n̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼!̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼k̼t̼o̼r̼,̼ ̼“̼Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼j̼e̼a̼n̼s̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼r̼o̼u̼b̼l̼e̼s̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼$̼3̼0̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼O̼l̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼k̼t̼o̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ù̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼.̼

̼T̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼”̼m̼á̼u̼ ̼d̼ê̼”̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼m̼…̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼

Ảnh minh họa

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ớ̼ ̼h̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼D̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼h̼.̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ơ̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼


̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼n̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼.̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼