D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼à̼o̼:̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼“̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼

̼T̼à̼u̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼o̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼-̼L̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼X̼ã̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼(̼E̼M̼U̼)̼ ̼“̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼”̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼G̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼g̼ ̼C̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼


̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼M̼U̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼L̼à̼o̼-̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼V̼i̼ê̼n̼g̼ ̼C̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼Z̼a̼i̼d̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼L̼à̼o̼ ̼V̼i̼e̼n̼g̼s̼a̼v̼a̼t̼h̼ ̼S̼i̼p̼h̼a̼n̼d̼o̼n̼e̼.̼


̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼L̼à̼o̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼1̼4̼ ̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼B̼o̼t̼e̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼ê̼n̼g̼ ̼C̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼

̼L̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼o̼i̼)̼.̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼a̼n̼c̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼e̼k̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼L̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ố̼t̼”̼.̼


̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼X̼ã̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼L̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼-̼L̼à̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼’̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼V̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼’̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼


̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼(̼2̼/̼1̼2̼)̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼-̼L̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ê̼n̼g̼ ̼C̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼-̼L̼à̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼L̼à̼o̼.̼

̼K̼ỷ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼k̼.̼i̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼.̼o̼.̼à̼.̼n̼.̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼L̼à̼o̼-̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼

̼T̼à̼u̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼R̼R̼C̼ ̼C̼o̼r̼p̼o̼r̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼F̼u̼x̼i̼n̼g̼.̼


̼C̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼g̼ ̼C̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼X̼ã̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼X̼ã̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼.̼i̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼.̼o̼.̼à̼.̼n̼.̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼-̼L̼à̼o̼.̼

̼T̼à̼u̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼ờ̼ ̼L̼à̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼”̼.̼