Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴛ sɪ̃ ᴄʜᴏ 4 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 4 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.ᴏᴠɪᴅ-19 ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 4. Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴇ̣̂ɴʜ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ, ʜᴏ̣ xᴜ̛́ɴɢ đᴀ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴛ sɪ̃.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜᴀɴʜ Bɪ̀ɴʜ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Cᴏ̂ɴɢ đᴏᴀ̀ɴ Y ᴛᴇ̂́ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴛᴀ̣ɪ Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ C.ᴏᴠɪᴅ-19 ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ đᴏᴀ̀ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴅᴏ Tᴏ̂̉ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ đᴏᴀ̀ɴ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 14.9.

Bᴀ̀ Bɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̛̉ 3.000 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́, sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ TP.HCM ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 18.000 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ T.Ư ᴠᴀ̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 100.000 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ 19 ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ đᴇ̂ᴍ ʜʏ sɪɴʜ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ, ɢɪᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ.

“Nɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ (13.9) ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ 1 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ đɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ C.ᴏᴠɪᴅ-19 ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ. Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛɪ́ɴʜ đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, đᴀ̃ ᴄᴏ́ 4 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ (2 đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, 1 ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, 1 ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̂ɴ) đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴛ sɪ̃ ᴄʜᴏ 4 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ, ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʜɪ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣”, ʙᴀ̀ Bɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, PGS – TS Tᴀ̆ɴɢ Cʜɪ́ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, Pʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́ TP.HCM, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʏ́ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴛ sɪ̃ ᴠᴏ̛́ɪ 2 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.ᴏᴠɪᴅ-19 ʟᴀ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Tʀɪ̣ɴʜ Hᴜ̛̃ᴜ Nʜᴀ̂̃ɴ (60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ xᴀ̃ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Lᴏ̣̂ᴄ, ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ H.Nʜᴀ̀ Bᴇ̀ ᴠᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Tʜɪ̣ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ (41 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ Hᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Gɪᴀ Đɪ̣ɴʜ.

Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́ TP.HCM đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ đᴇ̂́ɴ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ UBND TP.HCM, ᴋᴇ̀ᴍ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ 2 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Tʀɪ̣ɴʜ Hᴜ̛̃ᴜ Nʜᴀ̂̃ɴ (60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ɴɢᴀ̀ʏ 20.5, H.Nʜᴀ̀ Bᴇ̀ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ C.ᴏᴠɪᴅ-19 đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏ ᴄᴀ̂́ᴘ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Nʜᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴀ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ, ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ. Nɢᴀ̀ʏ 11.7, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Nʜᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ RT-PCR ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ C.ᴏᴠɪᴅ-19.

Nɢᴀ̀ʏ 13.7, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Nʜᴀ̂̃ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ B.ᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ C.ᴏᴠɪᴅ-19 (Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Uɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ 2). Nɢᴀ̀ʏ 31.7, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Nʜᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ s.ᴜʏ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ, s.ᴜʏ ᴛɪᴍ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄ.ᴀ̂́ᴘ ᴄ.ᴜ̛́ᴜ. Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 4.8, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Nʜᴀ̂̃ɴ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴅᴏ ᴠ.ɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏ̂̉ɪ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ, s.ᴜʏ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ, s.ᴜʏ ᴛɪᴍ.

Cᴏ̀ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Tʜɪ̣ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ Hᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, B.ᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Gɪᴀ Đɪ̣ɴʜ. Tᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 27.7, B.ᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Gɪᴀ Đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴏᴀ Hᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏᴀ Hᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19. Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ F0 ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 31.7, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ RT-PCR ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ C.ᴏᴠɪᴅ-19 ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ 1.8 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ B.ᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19. Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ C.ᴏᴠɪᴅ-19, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ᴍ đᴀ̃ ʟᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ, ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̂ɴ.

Tᴀ̣ɪ B.ᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ C.ᴏᴠɪᴅ-19, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʟᴀ̣ɪ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ RT-PCR ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 13.8 ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ, đᴜ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Tʜᴇᴏ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Tᴀ̂ᴍ, H.Xᴜᴀ̂ɴ Lᴏ̣̂ᴄ (Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ) đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ. Nɢᴀ̀ʏ 13.8, ʟᴜ́ᴄ xᴇ ᴄ.ᴀ̂́ᴘ ᴄ.ᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ B.ᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀, ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉ ʀᴏ̂̀ɪ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ.

Tʜᴇᴏ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Cᴏ̂ɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ sᴇ̃ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣. Vɪᴇ̣̂ᴄ sᴏ̛́ᴍ ᴄᴏ́ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴛ sɪ̃ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ʙɪ̣ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ʟᴀ̀ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ, Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ.

Bᴀ̀ Bɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: “Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴇ̣̂ɴʜ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ, ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄ.ᴜ̛́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴛ sɪ̃ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ”.

Cᴏ̂ɴɢ đᴏᴀ̀ɴ Y ᴛᴇ̂́ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ Tᴏ̂̉ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ đᴏᴀ̀ɴ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Bᴏ̣̂ LĐ-TB-XH sᴏ̛́ᴍ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ, ʟᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ᴜ̛ᴜ đᴀ̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʀɪ̀ɴʜ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴏɴɢ ʟɪᴇ̣̂ᴛ sɪ̃.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴʜᴜ̛ Tʜᴀɴʜ Nɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 5.9, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Pʜᴜ́ᴄ đᴀ̃ ᴋʏ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛᴀ̣̆ɴɢ Hᴜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ʜᴀ̣ɴɢ ʙᴀ ᴄʜᴏ 2 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ, ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ.