Nhà thầu đòi bồi thường 114,7 triệu USD, dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội gặp vấn đề chưa có tiền lệ

N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼

̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼3̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼i̼z̼L̼I̼V̼E̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼–̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼


̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼1̼2̼,̼5̼k̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼8̼,̼5̼k̼m̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼,̼0̼k̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼1̼.̼4̼3̼5̼ ̼m̼m̼,̼ ̼8̼ ̼g̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼4̼ ̼g̼a̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼–̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼2̼ ̼–̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼–̼ ̼M̼a̼i̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼–̼ ̼N̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼3̼ ̼–̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼(̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼2̼)̼ ̼–̼ ̼K̼i̼m̼ ̼M̼ã̼ ̼–̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼–̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼–̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼G̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼7̼8̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼ ̼(̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼O̼D̼A̼ ̼l̼à̼ ̼6̼5̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼)̼.̼


̼V̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼-̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼;̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼)̼.̼

̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼9̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼(̼5̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼,̼ ̼4̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼)̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼9̼/̼9̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼C̼P̼0̼1̼ ̼v̼à̼ ̼C̼P̼0̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼)̼.̼


̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼4̼%̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼8̼9̼,̼4̼1̼%̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼3̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼S̼1̼1̼)̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼A̼D̼B̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼)̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼


̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼V̼à̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼3̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼H̼G̼U̼ ̼(̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼C̼P̼0̼3̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼3̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼


̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼H̼G̼U̼-̼M̼L̼T̼-̼0̼0̼4̼5̼9̼-̼2̼1̼-̼E̼/̼V̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼(̼D̼B̼)̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼C̼P̼0̼3̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼“̼T̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼.̼


̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼:̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼.̼


̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼“̼T̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼.̼


̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼Đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼


̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼)̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼;̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼;̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼;̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼E̼P̼C̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼.̼7̼6̼9̼,̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼5̼2̼,̼8̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼8̼6̼8̼,̼0̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼9̼.̼2̼3̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼1̼5̼,̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼.̼