20 nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia”: Toàn thạc sĩ, tiến sĩ nhưng mấy ai trở về nước cống hiến?

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼2̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼...

2̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼”̼:̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼?̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼2̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼...

T̼à̼u̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼-̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼...

T̼à̼u̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼-̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼...

T̼i̼.̼ế̼n̼ ̼s̼.̼ĩ̼ ̼d̼.̼ù̼n̼g̼ ̼b̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼ɡ̼і̼.̼ả̼ ̼c̼.̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼ạ̼i̼ ̼h̼.̼ọ̼c̼ ̼Đ̼.̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ô̼:̼ ̼T̼.̼ư̼ ̼c̼.̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼.̼ạ̼o̼ ̼đ̼.̼ứ̼c̼ ̼ấ̼.̼y̼ ̼c̼.̼ò̼n̼ ̼d̼.̼ạ̼y̼ ̼đ̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼.̼i̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼...

Tɪ.ᴇ̂́ɴ s.ɪ̃ ᴅ.ᴜ̀ɴɢ ʙ.ᴀ̆̀ɴɢ ɡі.ᴀ̉ ᴄ.ᴜ̉ᴀ Đ.ᴀ̣ɪ ʜ.ᴏ̣ᴄ Đ.ᴏ̂ɴɢ Đ.ᴏ̂: T.ᴜ̛ ᴄ.ᴀ́ᴄʜ, đ.ᴀ̣ᴏ đ.ᴜ̛́ᴄ ᴀ̂́.ʏ ᴄ.ᴏ̀ɴ ᴅ.ᴀ̣ʏ đ.ᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀ.ɪ?

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼...

Dự án tàu cao tốc Trung Quốc xây cho Lào: Chỉ mất 5 năm hoàn thành, tàu vừa bàn giao “đỉnh của đỉnh”

T̼à̼u̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼o̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼-̼L̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼X̼ã̼,̼ ̼đ̼â̼y̼...

D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼à̼o̼:̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼“̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼

̼T̼à̼u̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼o̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼-̼L̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼X̼ã̼,̼ ̼đ̼â̼y̼...