C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼:̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼

Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼5̼3̼.̼0̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼...

Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼a̼i̼l̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ổ̼

̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼...

̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼a̼i̼l̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼

N̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼...

Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼”̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼s̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼...

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Không thể để Tổng thầu Trung Quốc “làm vương, làm tướng” trên đầu người Việt Nam

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼”̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼s̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼...

20 nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia”: Toàn thạc sĩ, tiến sĩ nhưng mấy ai trở về nước cống hiến?

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼2̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼...

2̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼”̼:̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼?̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼2̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼...

T̼à̼u̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼-̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼...

T̼à̼u̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼-̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼...

T̼i̼.̼ế̼n̼ ̼s̼.̼ĩ̼ ̼d̼.̼ù̼n̼g̼ ̼b̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼ɡ̼і̼.̼ả̼ ̼c̼.̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼ạ̼i̼ ̼h̼.̼ọ̼c̼ ̼Đ̼.̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ô̼:̼ ̼T̼.̼ư̼ ̼c̼.̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼.̼ạ̼o̼ ̼đ̼.̼ứ̼c̼ ̼ấ̼.̼y̼ ̼c̼.̼ò̼n̼ ̼d̼.̼ạ̼y̼ ̼đ̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼.̼i̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼...