S̼.̼ố̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼N̼.̼ă̼m̼ ̼D̼.̼ư̼ớ̼i̼ ̼G̼.̼ầ̼m̼ ̼C̼.̼ầ̼u̼ ̼Đ̼.̼ể̼ ̼N̼g̼.̼h̼i̼ê̼n̼ ̼C̼.̼ứ̼u̼ ̼C̼.̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼.̼ú̼n̼g̼ ̼X̼.̼ổ̼ ̼S̼.̼ố̼

Ông Wang Chengzhou (49 tuổi) chấp nhận sống một mình dưới gầm cầu suốt 10 năm qua với hy vọng có thể tìm ra công thức mang về giải xổ số độc đắc.

Ô̼n̼g̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼e̼n̼g̼z̼h̼o̼u̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼.̼̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼S̼t̼r̼a̼i̼t̼s̼t̼i̼m̼e̼s̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼e̼n̼g̼z̼h̼o̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼A̼n̼ ̼(̼T̼h̼i̼ể̼m̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼.̼


̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ò̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ử̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼


̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼,̼”̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼

̼W̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼.̼


̼S̼ố̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼W̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼h̼a̼n̼g̼h̼a̼i̼i̼s̼t̼
̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼“̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼S̼C̼M̼P̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼D̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼ứ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼”̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼.̼

̼“̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼e̼n̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼t̼i̼e̼n̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼e̼-̼g̼i̼o̼i̼/̼s̼o̼n̼g̼-̼1̼0̼-̼n̼a̼m̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼g̼a̼m̼-̼c̼a̼u̼-̼d̼e̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼n̼-̼c̼u̼u̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼c̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼x̼o̼-̼s̼o̼-̼1̼2̼3̼6̼2̼0̼1̼.̼t̼p̼o̼