T̼à̼u̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼-̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼3̼/̼Q̼Đ̼-̼B̼G̼T̼V̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼1̼1̼/̼Q̼Đ̼-̼B̼G̼T̼V̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼7̼ ̼l̼à̼:̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼8̼6̼8̼,̼0̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼1̼5̼,̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼L̼ũ̼y̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼6̼2̼ ̼(̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼ ̼l̼à̼ ̼7̼3̼1̼,̼2̼5̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼6̼8̼,̼0̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼8̼4̼,̼2̼%̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼D̼N̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼)̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼;̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼;̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼;̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼E̼P̼C̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼E̼P̼C̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼.̼c̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼.̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼U̼B̼D̼N̼.̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼“̼T̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼2̼1̼-̼2̼0̼2̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼2̼0̼0̼%̼,̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼?̼

̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼đ̼ò̼i̼”̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼9̼9̼%̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼%̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼B̼ở̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼?̼

̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼%̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼G̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼T̼V̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼A̼S̼I̼C̼O̼.̼

̼C̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼“̼đ̼ò̼i̼”̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼“̼đ̼ò̼i̼”̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼?̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼…̼

̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼”̼h̼ò̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼:̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼,̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼…̼

̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼R̼E̼E̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼U̼G̼G̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼R̼E̼E̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼B̼U̼G̼G̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼R̼E̼E̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼R̼E̼E̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼U̼G̼G̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼R̼E̼E̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼?̼

̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼…̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼A̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼


̼B̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼è̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼.̼.̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼r̼ẫ̼y̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼q̼u̼â̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ỏ̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼0̼%̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼à̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼ả̼o̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼!̼ ̼-̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼

Nguồn VietNamNet, Dân Trí