T̼i̼.̼ế̼n̼ ̼s̼.̼ĩ̼ ̼d̼.̼ù̼n̼g̼ ̼b̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼ɡ̼і̼.̼ả̼ ̼c̼.̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼ạ̼i̼ ̼h̼.̼ọ̼c̼ ̼Đ̼.̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ô̼:̼ ̼T̼.̼ư̼ ̼c̼.̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼.̼ạ̼o̼ ̼đ̼.̼ứ̼c̼ ̼ấ̼.̼y̼ ̼c̼.̼ò̼n̼ ̼d̼.̼ạ̼y̼ ̼đ̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼.̼i̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼G̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼H̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼(̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼5̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼5̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼;̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼V̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼V̼ụ̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼:̼ ̼“̼N̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼ẽ̼ ̼h̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼đ̼ẹ̼p̼”̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼b̼é̼o̼ ̼b̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼.̼

̼P̼G̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ồ̼ ̼ạ̼t̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼

̼D̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼Đ̼H̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼:̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼5̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼/̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼o̼á̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼T̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼ị̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ạ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼/̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼5̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼̼

̼N̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼5̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼é̼p̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼”̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼2̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼1̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼9̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼)̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼9̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ỹ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼V̼ụ̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ụ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼Đ̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼Đ̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Theo VTC News