D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼à̼o̼:̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼“̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼

̼T̼à̼u̼ ̼L̼a̼n̼e̼ ̼X̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼o̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼-̼L̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼X̼ã̼,̼ ̼đ̼â̼y̼...